Säännöt

Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on ­Tampereen Teekkarit ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Teekkari Union of Tampere.

2 § Yhdistyksen kieli
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

3 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistys toimii Tampereen teknillisen yliopiston teknistieteellisten opiskelijoiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenjärjestöjensä jäsenten yhteiskunnallisia, ammatillisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opintoihin ja opiskeluun liittyviä pyrkimyksiä sekä vaalia ja kehittää tamperelaisia teekkariperinteitä ja -kulttuuria.

4 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

 • tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa, joka edistää yllä mainittujen opiskelijoiden opiskelua, opintojen edellytyksiä tai tulevaa uraa;
 • toimii edunvalvojana yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa;
 • kohottaa tamperelaisen teknillistieteellisen koulutusalan ja sitä opiskelevien arvostusta ja tuntemusta yhteiskunnassamme sekä
 • edistää jäsenjärjestöjensä keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä muiden teknistieteellisen alan toimijoiden välillä;
 • toimii tiedonvälittäjänä ja lisää keskustelua yliopistoa, ylioppilaskuntaa ja työelämää koskevissa asioissa;
 • harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä suomeksi että englanniksi;
 • sekä voi tarvittaessa ryhtyä muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.

5 § Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla, harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa, tehdä talkootöitä sekä kerätä jäsenmaksuja. Yhdistys voi omistaa toiminnan kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä osakkeita. Yhdistys voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi, mutta ei hanki taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille.

6 § Jäsenyys
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatusjäsenet.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Tampereen teknillisen yliopiston teknistieteellisissä koulutusohjelmissa toimivat killat (yhdistykset) ja kaikkien teknillisten koulutusohjelmien vaihto-opiskelijoiden edunvalvontajärjestö. Kilta on ainutkertainen sitä vastaavan sisäänoton opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen kokous hyväksyy varsinaiset jäsenet yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Halukkuus liittymiseen ilmaistaan kirjallisella jäsenhakemuksella.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä muita yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kannatusjäsenet kirjallisten hakemusten perusteella.

Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksun, joiden suuruksista päättää yhdistyksen syyskokous. Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksut voivat erota toisistaan. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja voimassa 1. elokuuta ja 31. heinäkuuta välisen ajan. Jäsenen tulee maksaa kuluvan lukuvuoden jäsenmaksunsa syyskuun 30. päivään mennessä.

7 § Jäsenyyden päättyminen ja jäsenoikeuksien rajoittaminen
Jäsenjärjestöllä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen erotessa jo maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

Yhdistyksen kokous voi erottaa yhdistyksen jäsenyydestä jäsenjärjestön, joka on

 • toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai sääntöjä
 • jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 • yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä menettelyllään
 • ei enää täytä näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erottamista pitää kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen hallitus voi rajoittaa jäsenen jäsenyydestä saamia etuja määräajaksi, mikäli jäsenyhdistys vahingoittaa yhdistystä tai sen hallussa olevaa omaisuutta, mutta rikkomus ei ole sellainen, että se riittäisi erottamisperusteeksi. Tällainen rajoitus voi kestää korkeintaan kuusi (6) kuukautta. Päätös rajoituksesta tehdään hallituksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

8 § Yhdistyksen kokous 
Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous, joka käyttää yhdistyksen korkeinta päätösvaltaa. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on käytettävissään kolme ääntä. Äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on erääntyneen jäsenmaksun suorittaminen.

Ääniä käyttävät jäsenjärjestön nimeämät edustajat tai heidän varaedustajansa niin, että jokaisella edustajalla on käytettävissään yksi ääni. Jäsenjärjestöjen edustajien tulee olla jäsenjärjestöjen varsinaisia jäseniä ja antaa valtakirja edustusoikeudestaan. Kannatusjäsenillä on oikeus lähettää kokoukseen yksi (1) läsnäolo-oikeutettu edustaja.

Yhdistys järjestää vuosittain vähintään kaksi yhdistyksen kokousta, joista toinen on kevätkokous, joka on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja toinen on syyskokous, joka on pidettävä joulukuun 10. päivään mennessä. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle hallituksen toimesta, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai jos varsinainen jäsenjärjestö sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää tietyn asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä neljän viikon kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kahta viikkoa ennen yhdistyksen kokousta sähköpostitse tai kirjeitse jäsenjärjestön yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsussa tulee mainita, mikäli kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista ja hallituksen tai jäsenjärjestön erottamista tai muita yhdistyslain velvoittamia asioita.

Kokouksessa käsitellään esityslistassa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous kolmen neljänosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä julistaa kiireelliseksi.

9 § Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet;
 • valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa vaalikokouksessa valittu hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-12 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen tulee olla valintahetkellä yhdistyksen jäsenjärjestön varsinainen jäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan yhdistykselle tarpeellisia toimihenkilöitä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun kokouksesta on ilmoitettu hallituksen päättämällä tavalla ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (½) hallituksen jäsenistä on läsnä.

11 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävä on:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaan sekä edustaa yhdistystä;
 • huolehtia yhdistyksen taloudesta ja hallinnosta;
 • valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat;
 • laatia yhdistyksen toimintasuunnitelma ja -kertomus sekä talousarvio ja tilinpäätös;
 • valita tarvittavat toimihenkilöt ja työryhmät ja valvoa niiden toimintaa
 • tiedottaa jäsenjärjestöille hallituksen ja yhdistyksen kokousten päätöksistä.

12 § Päätöksentekojärjestys ja vaalit
Äänestyksissä käytetään avointa äänestystä, ellei yhdistyksen kokouksessa vähintään viisi (5) äänivaltaista edustajaa tai hallituksen kokouksissa vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

Jos käsiteltävästä asiasta on annettu useita päätösehdotuksia, noudatetaan kokouksen puheenjohtajan päättämää soveltuvaa äänestysjärjestystä. Kokouksen puheenjohtaja antaa äänestystä täsmentävät ohjeet ennen äänestyksen suorittamista.

Yhdistyksen kokouksissa ja hallituksen kokouksissa äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa kuitenkin arpa ja kurinpitoasioissa lievempi mielipide.

Milloin vaalissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

Jos on valittavana useita henkilöitä, toimitetaan vaali suhteellisena siten, että se suoritetaan ehdokaslistoja käyttämättä niin, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan äänestä ja niin edelleen ja valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Oikeus yhdistyksen nimenkirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

14 § Tilikausi ja toiminnantarkastajat
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, jossa käsitellään heidän tehtäviinsä liittyviä asioita. Toiminnantarkastajilla on oikeus halutessaan tutustua yhdistyksen talouteen ja hallintoon.

Tilinpäätös sekä yhdistyksen kirjanpito- ja hallintoasiakirjat on annettava toiminnantarkastajille vähintään neljä (4) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

15§ Merkkiohjesääntö
Yhdistyksen merkeistä ja tunnuksista säädetään yhdistyksen kokouksen hyväksymällä merkki- ja lippuohjesäännöllä.

16 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kahden viikon välein. Esitystä on puollettava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

17 § Yhdistyksen varojen käyttö sen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla, esimerkiksi luovuttamalla ne yhdistyksen kanssa samoja tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle, julkisyhteisölle tai säätiölle.

18§ Jatkuvuussäännökset
Mikäli Tampereen teknillinen yliopisto sulautuu toiseen oikeushenkilöön, katsotaan viittaukset Tampereen teknilliseen yliopistoon viittauksiksi sulautumisessa syntyneeseen oikeushenkilöön.

19 § Voimaantulo
Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.

Merkkiohjesäännöt

Yleistä 

1§ Tarkoitus  

Tampereen Teekkarit ry:n merkeistä, niiden myöntämisestä ja käytöstä määrätään tässä ohjesäännössä. Tähän ohjesääntöön on sisällytetty myös teekkarihymnin tamperelainen laulutapa sekä säännökset kunniateekkariksi kastamisesta. 

2§ Mallikappaleet ja jaetut merkit 

Merkkien mallikappaleita säilyttää ja niiden kunnosta vastaa Tampereen Teekkarit ry:n puheenjohtaja. Puheenjohtaja pitää jaetuista nauhoista ja merkeistä listaa, johon merkitään saaja, päivämäärä ja myöntämisperuste. 

3§ Yhdistyksen perinteet 

Yhdistys jatkaa ja vaalii 29.9.1965 perustetun Tampereen Teekkarien ja sitä vuodesta 1972 seuranneen Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan perinteitä. Näiden tahojen myöntämiä kunnianosoituksia kohdellaan yhdistyksen kunnianosoituksina.  

4§ Kunniatoimikunta 

Yhdistyksellä on kunniatoimikunta, joka on valtuuston alainen neuvoa-antava asiantuntijaelin. 

Kunniatoimikuntaan kuuluu kolmesta kymmeneen (3-10) jäsentä, jotka valtuusto kutsuu yhdistyksen tai sen edeltäjien toiminnassa ansioituneiden tai siihen soveltuvasti myötävaikuttaneiden henkilöiden joukosta. 

5§ Säännön muuttaminen 

Tämän ohjesäännön ja sen muutokset hyväksyy valtuusto 2/3 ääntenenemmistöllä. 

II Yhdistyksen tunnus 

6§ Tampereen Teekkarit ry:n tunnus 

Tampereen Teekkarit ry:n virallisessa tunnuksessa 12-hampaisen hammaspyörän päällä lepää vasara, joka on mukailtu Tampereen kaupungin vaakunassa olevasta vasarasta. Tunnus on väriltään punainen, taustaväri on valkoinen. 

7§ Yhdistyksen tunnuksen käyttö 

Tampereen Teekkarit ry:n tunnusta voidaan käyttää vain yhdistyksen hallituksen luvalla. 

III Lippuohjesääntö 

8§ Yhdistyksen lippu 

Yhdistyksen lippu on pohjaväriltään valkoinen ja vaakasuoraan suorakaiteinen. Lipun keskellä on yhdistyksen tunnus. 

9§ Lipun käyttö 

Tampereen Teekkarit ry:n lippua käytetään yhdistyksen toimeenpanemissa juhlatilaisuuksissa ja kunnianosoituksissa sekä yhdistyksen hallituksen myöntämällä luvalla myös muissa tilaisuuksissa. 

10§ Kunnian tekeminen lipulla 

Lippu tekee kunniaa valtion päämiehelle, kansallislaululle ja vainajille siten, että se hitaasti lasketaan 45 asteen kulmaan ja tervehdyksen jälkeen nostetaan hitaasti ylös. 

11§ Lipun kantaminen ja lippuvartio 

Ilman suojusta kuljetettaessa lippua seuraa kahden Tampereen teekkarin lippuvartio. Lipunkantaja ja lippuvartio käyttävät aina teekkarilakkia, lisäksi lippuvartio kantaa yhdistyksen airutnauhoja. 

IV Tamperelainen teekkarilakki 

12§ Tamperelainen teekkarilakki 

Tamperelainen teekkarilakki on valkoinen ja sen oikealle puolelle on kiinnitetty tupsullinen naru. Naru ja tupsu ovat mustia. Lakissa on kuusi kulmaa, ja sen vuori on tekniikanpunainen. Lakin kokardina toimii yhdistyksen merkki. 

13§ Oikeus tamperelaiseen teekkarilakkiin 

Tamperelainen teekkarilakki on tamperelaisten opiskelijoiden tunnus, joka myönnetään Tampereen yliopistossa tekniikan kandidaatin, arkkitehdin, diplomi-insinöörintutkintoa tai tekniikan alan jatko-opintoja suorittaville henkilöille. Lisäksi tamperelainen teekkarilakki voidaan myöntää niille yliopiston Tampereen yliopiston vaihto-opiskelijoille, jotka suorittavat vähintään vuoden ajan tekniikan alan opintoja Suomessa ja osallistuvat tekniikan alan fuksikasvatukseen. 

14 § Tamperelaisen teekkarilakin käyttöohje 

Lakkia ei saa luovuttaa henkilölle, jolla ei ole teekkarilakin kanto-oikeutta. 

Lakkia saa hyvällä omallatunnolla käyttää vain Tammerkoskessa kastettu tamperelainen teekkari. 

Lakkia saa käyttää vapaasti toukokuun ensimmäisen ja syyskuun viimeisen päivän välisenä aikana. 

Lakki pannaan ensimmäisen kerran päähän Wappuna puoliltaöin Suomen Neidon tai korvaavan patsaan lakituksen yhteydessä. 

Muulloin kuin edellä mainittuna aikana lakkia saa käyttää vain yhdistyksen hallituksen tai sen valtuuttaman tahon luvalla. Teknis-tieteellisistä tutkinnoista valmistuvat saavat pitää teekkarilakkia sekä valmistujaispäivänään että omissa valmistujaisjuhlissaan.  

Lakkia pidetään päässä tai oikealla olkapäällä siten, että tupsu on (luonnollisesti) etupuolella. 

Vaatetuksen tulee olla tilanteeseen nähden lakin arvolle sopivaa ja riittävää. 

Lakki tulee pitää kaikin puolin siistinä eikä siitä saa juoda muuta kuin samppanjaa. Mikäli samppanjaa ei ole saatavilla, laskettakoon kuohuviinikin samppanjaksi. 

Liiallisessa päihtymistilassa on lakki parasta piilottaa, ettei sen maine kärsi. 

Teekkarilakki on teekkarille lähes pyhä esine. Se ei ole kuitenkaan tarkoitettu hyllylle pölyttymään, vaan ahkeraan ja arvokkaaseen käyttöön. 

V Merkkiohjesääntö 

15§ Yhdistyksen merkit ja nauhat 

Tampereen Teekkarit ry:lla on leveä teekkarinauha, kapea teekkarinauha, kunniamerkki, pienoiskunniamerkki, ansiomerkki, pienoisansiomerkki ja hallituksen merkki sekä kultainen ja hopeinen pienoismerkki. Nauhat, merkit ja pienoismerkit on lueteltu arvojärjestyksessään, arvokkain ensin. 

16§ Merkkien ja nauhojen myöntäminen 

Nauhojen ja merkkien myöntämisestä päättää Tampereen Teekkarit ry:n hallitus kunniatoimikunnan esityksen pohjalta, ellei ohjesääntö muuta jäljempänä määrää. Ellei kunniatoimikunnan esitystä hyväksytä, ei esityksessä mainituista henkilöistä tehdä merkintää hallituksen pöytäkirjaan. 

17§ Leveä teekkarinauha 

Kunnia- ja ansiomerkin yhteydessä myönnetään leveä teekkarinauha. 

18§ Teekkarinauha 

Teekkarinauha voidaan myöntää tunnolliselle ja rehelliselle teekkarille. Nauhan myöntää hallitus. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijalle teekkarinauhaa ei voida myöntää kuin erityisin perustein. 

19§ Kunniamerkki 

Kunniamerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt Tampereen Teekkarit ry:n pyrkimyksiä. Kunniamerkin myöntämisestä päättää valtuusto yhdistyksen hallituksen ja kunniatoimikunnan esityksen pohjalta. Ellei esitystä hyväksytä, ei esityksessä mainituista henkilöistä tehdä merkintää valtuuston pöytäkirjaan. 

20§ Pienoiskunniamerkki 

Pienoiskunniamerkki myönnetään kunniamerkin myöntämisen yhteydessä. 

21§ Ansiomerkki 

Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle tunnustukseksi ansiokkaasta, hyviin tuloksiin johtaneesta toiminnasta Tampereen Teekkarit ry:n hyväksi. 

22§ Pienoisansiomerkki 

Pienoisansiomerkki myönnetään ansiomerkin myöntämisen yhteydessä. 

23§ Kunnia- ja ansiomerkkien jakaminen 

Jako toimitetaan, mikäli mahdollista, Tampereen teekkareiden vuosijuhlassa. 

24§ Hallituksen merkki 

Hallituksen merkin ovat toimikautensa alusta lähtien oikeutetut lunastamaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet. Hallituksen merkin yhteydessä myönnetään myös teekkarinauha. 

25§ Kultainen pienoismerkki 

Kultaista pienoismerkkiä käyttävät yhdistyksen hallitus ja vakituiset työntekijät. 

26§ Pienoismerkkien käyttö 

Pienoiskunniamerkkiä ja pienoisansiomerkkiä käytetään kunnia- tai ansiomerkin myöntämisestä lukien. 

Kultaista pienoismerkkiä käytetään toimikauden aikana sekä sen jälkeen. Toimikauden päättyessä voidaan merkki lunastaa omaksi hankintahintaan. 

27§ Nauhojen ja merkkien kantamistavat 

Nauhoja, kunnia- ja ansiomerkkiä kannetaan vain juhlapuvussa. Kunnia- ja ansiomerkkiä kannetaan leveän teekkarinauhan keskellä 

Leveää teekkarinauhaa ei kanneta yhtä aikaa teekkarinauhan kanssa. 

Merkeistä käytetään ainoastaan arvokkainta. 

Nauha asetetaan siten, että se kulkee lenkkinä oikealta olalta vasempaan lonkkaan, kuitenkin niin, ettei se ylitä paljasta olkapäätä. Olkapään ollessa paljaana nauha kulkee puvun etu- ja takaosien yläreunoista oikealta vasempaan lonkkaan. Iltapuvun kanssa nauha voidaan solmia myös rusetiksi tai leveä teekkarinauha rintanauhaksi. Rusetti ja rintanauha kiinnitetään pukuun oikean rinnan yläpuolelle. Frakkia käytettäessä nauha asetetaan siten, että se kulkee liivien tai takin alla oikealta olalta edestä vasempaan lonkkaan. 

28§ Pienoismerkkien kantamistavat 

Pienoismerkkejä kannetaan puvun tai muun asiallisen asusteen vasemman käänteen keskellä tai sydämen kohdalla. Pienoismerkeistä käytetään arvokkainta. 

VI Arvonimihenkilöt 

29§ Kunniateekkari 

Tampereen Teekkarit ry:n hallitus voi kunniatoimikuntaa kuultuaan päättää kastaa kunniateekkariksi yhdistyksen pyrkimyksiä huomattavasti edistäneen henkilön, joka ei ole entuudestaan tamperelainen teekkari. 

Kastaminen tapahtuu Tammerkoskeen upottamalla. Mikäli mahdollista, kastaminen suoritetaan Wappuna teekkarikasteen yhteydessä, jolloin kunniateekkariksi kastettavalle varataan mahdollisuus käydä koskessa ensimmäisenä. 

Kastamisen yhteydessä kunniateekkarille luovutetaan teekkarilakki. 

30§ Kelpo Teekkari 

Yhdistyksen hallitus voi myöntää Kelpo Teekkarin arvonimen aktiivisesti toimineelle teekkarille, joka pyyteettömällä työskentelyllään on vienyt yhdistyksen tai teekkarijärjestöjen toiminnan päämääriä eteenpäin. 

Huomionosoituksen saaja on oikeutettu kunniakkaasti kantamaan Kelpo Teekkarin avainta. 

Kelpo Teekkarin arvonimen saajat julkistetaan vuosittain Lakinlaskijaisten tai muun soveliaan teekkaritapahtuman yhteydessä. 

VII Teekkarihymni 

31§ Hymnin ajankohta 

Tampereen teekkarit laulavat teekkarihymnin keskiyöllä. Excursioilla vierailla mailla hymni lauletaan keskiyöllä paikallista aikaa, mikäli kellot on tarkistettu. 

32§ Hymnin laulutapa 

Teekkarihymni lauletaan seisaaltaan ja reippaaseen tahtiin, kolme kertaa peräjälkeen. Vieraskäynnillä tamperelaisten teekkarien ollessa selkeänä vähemmistönä noudatetaan paikallista tapaa. 

VIII Muita määräyksiä 

33 § Voimaantulo 

Tämä ohjesääntö astuu voimaan välittömästi.