Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tampereen Teekkarit ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 6.10.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen Teekkarit ry, Korkeakoulunkatu 10, Päärakennus, 33720 Tampere

2. Rekisterinpitäjän edustaja

Olga Teräväinen
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja(at)tampereenteekkarit.fi

3. Rekisterinhoitaja

Marja Vilkko
viestintamestari(at)tampereenteekkarit.fi

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröity antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tapahtuman järjestämistä varten. Henkilötietojen tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste on rekisteröidyn suostumus.
Rekisterissä olevien henkilötietoja käytetään tapahtuman tiedottamisessa ja järjestämisen tukena.

Rekisteröity antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn Teekkaripassin pisteiden laskua varten. Henkilötietojen tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste on rekisteröidyn suostumus.
Rekisterissä olevien henkilötietoja käytetään Teekkaripassin pisteiden laskemiseen sekä julkistustilaisuudesta tiedottamiseen.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidystä käsitellään seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

  • Henkilön nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Ruoka- ja juomapreferenssit

Rekisteröidyt eivät ole automaattisen päätöksenteon eli profiloinnin kohteina.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan tiedotuskanavilla julkaistujen lomakkeiden kautta.

7. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröidyn tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin tietoja käsittelevät Tampereen Teekkarit ry:n hallitus, Fuksineuvoston sekä Teekkarijaoston jäsenet.

9. Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kerättyjä tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus tarkistaa tietonsa ja vaatia niiden oikaisua.
  • Oikeus tietojen poistamiseen. Tietoja ei kuitenkaa voida poistaa mikäli poistaminen estäisi rekisterinpitäjää huolehtimasta lakisääteisistä velvoitteistaan.
  • Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.
  • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä.
  • Oikeus siirtää tietonsa toiseen järjestelmään.

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan, täytyy hänen olla yhteydessä kohdassa 1 mainittuun rekisterinpitäjään.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat fyysiset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut tiedot ovat palvelimella, joka on suojattu tietoteknisin menetelmin. Tietoihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.

Tietoturva

Tampereen Teekkarit ry ylläpitää rekisteriä, josta on saatavilla rekisteriseloste (= dokumentti, jossa kerrotaan rekisterinpitäjä, käsittelijä ja kerättyjen tietojen käyttötarkoitus). Tampereen Teekkarit ry on jäsenrekisterin rekisterinpitäjä. Tampereen Teekkarit ry voi vaihtaa henkilötietojen tallennuspaikkaa, mutta tietojen käsittelyn vallan on pysyttävä yhdistyksellä, vaikka tietojen tallennuspaikka olisi ulkoistettu.

GDPR-uudistus

Keskeiset periaatteet:

  • kerättyjen tietojen täytyy olla tarpeellista,
  • tiedot kerättävä tiettyä nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa. Tietovuodon tapauksessa yhdistyksellä on ilmoitusvelvollisuus sekä viranomaisille että asianomaiselle/asianomaisille jäsenille 72 tunnin kuluessa.