Acknowledgments

Honorary Teekkari

The board of Teekkari union of Tampere can nominate person to be an Honorary Teekkari after hearing the honorary committee. The Honorary Teekkari is a person who Works towards the goals of Teekkari Union of Tampere and is not already a teekkari from Tampere. New Honorary Teekkaris will be dipped in Tammerkoski.

 

Kelpo Teekkari

The board can nominate an active teekkari as a Kelpo Teekkari for their sincere work for Teekkari union of Tampere or other Teekkari association in Tampere. Kelpo Teekkari may hold Kelpo Teekkari key with pride.

 

Order of Honour

A person or community may be acknowledged with an order of honour for their especially remarkable contribution to the goals of Teekkari Union of Tampere.

 

Order of Merit

A person or community may be acknowledged with an order of merit for their meritious achievements for Teekkari Union of Tampere.

Our forms have intermittent bugs. If the form doesn’t work you can submit your suggest to jarjestomestari(at)tampereenteekkarit.fi

Suggest an acknowledgement!

Honorary Teekkaris

2018
Tiina Äijälä

2015
Kirsi Reiman
Ismo Nykopp

2012
Frans Kärki
Helmi Lapinleimu
Timo Lehto

2007
Krista Varantola
Pia Kaila

2005
Yrjö Neuvo
Esko Roine
Ilpo Kytölä
Briitta Kaurto

2002
Kimmo Sasi
Aapo Nuotio
Martti Sinisalmi

1999
Harri Savontaus

1998
Gunnar Graeffe
Mario Gylling
Pertti Liljeroos
Paula Nykänen

1990
Seppo Loimio
Erkki Huru
Erkki Heinonen1985
Raimo Pihlman
Aimo Reinikainen
Timo Lepistö
Lars Zilliacus
Erkki Lehtokangas
Esko Mäkinen

1983
Ilpo G. Niemi
Raimo Eskelinen
Matti Halmetoja
Jarmo Ristilä

1982
Simo Arra
Pentti Järvi
Alpo Korkeela
Esko Nurmi
Veikko Parkkinen
Antti Punkari
Jukka Rantanen
Matti Sahrakorpi
Arvo Sipilä
Seppo Suuripää
Tapani Tauriainen

1981
Pekka Paavola

 

Kelpo Teekkaris

2021
Aleksi Heininen
Nella Rajala
Petteri Niemi
Juho Lautala

2020
Nico Ylirönni
Adam Zeidan
Julius Haapakoski
Johannes Martikkala
Riku Sinkkonen

2019
Jenna Suoranta
Jussi Kekki
Tuulia Kusmin
Lauri Sahramaa
Mikko Kauhanen
Panu Kortelainen

2018
Elviira Kärkkäinen
Verna Hahtola
Niklas Pitkäkoski
Eeva Ylimäki
Juha Köykkä
Ville Tyrväinen

2017
Miika Heinonen
Teemu Kontro
Sami Lamminen
Varpu Orasuo
Markus Ovaskainen

2016
Mikko Eronen
Elina Merilä
Antti Peltotalo
Mikko Rahikainen

2015
Ari Alanko
Mikko Jaatinen
Juha Toivonen

2014
Sakari Tohmo
Paavo Tawast
Juuso Piskonen

2013
Masi Kajander
Mikko Kivento
Matias Syrilä

2012
Mikko Grönlund
Milla Korhonen
Anabel Peréz
Joonas Heloterä
Jussi Punamäki

2011
Ilona Paananen
Vesa Kyllönen

2010
Ingo Fröhling
Eero Makkonen
Ida Rimpiläinen

2009
Elli Homanen
Tuomas Korvenkangas
Reima Leskinen
Lauri Siljander
Matti Tiainen

2008
Terhi Alaviitala
Janne Korhonen
Ville Leino
Olli Pietikäinen

2007
Tytti Hyvönen
Aino Leppänen
Juha Suvanto
Jaakko Urho
Antti Värri

2006
Jani Ala-Uotila
Satu-Maria Hellstén
Ville Ossi
Leena Rapo (nyk. Ryynänen)
Antti Rinne
Eeva Ylhäinen

2005
Antti Huttunen
Eeva Saarelainen (nyk. Korhonen)
Antero Vuorinen (nyk. Hellsten)
Hanna-Riikka Vuorinen (nyk. Simpura)
Tapio Vuorinen

Order of Honours given by TTYY

2018
Mika Hannula
Mika Uusi-Pietilä

2015
Erkki Uusi-Rauva

2012
Markku Kivikoski

2007
Pertti Sarkomaa
Urpo Ala-Hakula
Niilo Valtonen
Matti Immonen
Lauri Palojärvi

1997
Timo Lepistö
Osmo Hassi
Seppo Loimio
Jarl-Thure Eriksson
Paavo Korhonen
Markku Kaivola

Order of Merids given by TTYY

2018
Jussi-Pekka Teini
Jouni Koivisto
Ritva Hietala
Pia Ylimäki
Ville Korpiluoto
Tuomas Rissanen
Sanna Nokelainen
Petri Suomala
Laila Karttunen-Airas
Tuomas Hirvonen

2017
Perttu Pesä
Jens Lundell
Kirsi Aalto
Hannu-Matti Järvinen
Markku Tamminen
Johanna Lantto
Sami Sahala
Riku Aho

2015
Tuomo Huuskonen
Kari Kankaala
Heikki Kauppi
Sami Kaurto
Pekka Kähkönen
Pekka Leikas
Olli Niemi
Ulla Ruotsalainen
Jukka Saarinen
Yrjö Taivainen
Tiina Äijälä

2013
Ilkka Ojala
Riitta Aspila

2012
Kirsi Reiman
Päivi Jousmäki
Aira Virtala
Jari Kivipelto

2011
Seppo Mäkinen
Jarno Hellman
Jarno Kolehmainen

2007
Pia Talja
Suvi Melakoski
Tatu Oukka
Erkki Vähätalo
Mikko Pirhonen

2002
Anne Aaltonen
Simo Isoaho
Antti Juva
Sampo Korppoo
Juha Koski
Kirsi Koski
Reino Kurki-Suonio
Mikael Lindén
Pekka Markkula
Kari Mikkelä
Päivi Myllylä
Auli Nevantie
Jarmo Palviainen

1997
Pertti Sarkomaa
Juha Vuohelainen
Alari Kujala
Pekka Koivisto
Mika Uusi-Pietilä
Ilkka Larjomaa
Raimo Uusi-Rauva
Marko Teivas
Erkki Huru
Raimo Ylivakeri
Juha Seppä
Simo Arra
Matti Hirvikallio
Arto Koivula
Aimo Reinikainen
Juhani Horelli
Ilpo Raiskila
Matti Hokkanen
Heikki A. Ollila
Petri Rosenlöf
Erkki Pystynen
Jarmo Ristilä
Jyrki Laiho
Matti Vikkula
Seppo Markku
Timo Hahtala
Raimo Raja-Orko
Mikko Terho
Harri Oesch
Erkki Heinonen
Jussi Pyykkö
Juha Soini
Kaarina Suonio
Jari Teerimäki
Veli Saarilampi
Simo Suvia
Pekka Jussila
Marko Nordberg
Paavo Koskela
Toni Sulameri
Esko Mäkelä
Raimo Tanner
Timo Huuskola
Kari Reunanen